دوشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۸

مبارزات ملت بلوچ وريشه های آن!


مبارزات ملت بلوچ وريشه های آن!صبح روزگذشته، يکشنبه ۱۸ اکتبر۲۰۰۹، عبدالواحد محمدی سراوانی با عملياتی انتحاری درپيشن ازتوابع شهرستان سرباز، سران سپاه پاسداران را به قتل رساند. درمجموع وبرطبق اطلاعات منابع دولتی ۴۲ نفرکشته شده وتعداد زيادی نيزمجروح وبه بيمارستانهای چابهاروايرانشهرمنتقل گشتند.اين عمليات را که جندالله( جنبش مقاومت مردمی ايران) مسئوليت انجامش را برعهده گرفت، نه اولين بود وباتوجه به سيستم حاکم برايران، نه آخرين آن خواهد بود.بلوچستان سرزمين وسيعی ميباشد که بين کشورهای ايران، پاکستان وافغانستان تقيسيم شده است. مردمبلوچ عمدتاً سنی مذهب بوده وبه زبان بلوچی تکلم ميکنند. آداب ورسوم وسنن خاص خويش را دارند. مهربان، مهمان نواز، بردبار وصبورو... هستند. تقسيم بلوچستان بنا به تصميم انگليس صورت گرفته وخواست قلبی مردم بلوچ نبوده است. باتوجه به چنين شرائطی، مردم بلوچ درايران خواهان ادامه زندگی مسالمت آميزبا سايرايرانيان بوده وهمان حقوقی را مطالبه کرده اند که سايرين ازآنها برخوردارند.حاکميت تهران هيچگاه پيوند درستی با ملت بلوچ نداشته وهمواره سعی درفريفتن مردم واضمحلال تدريجی بلوچها درمجموعه ای بنام ايران داشته است. بلوچستانی که درايران قراردارد، تکه تکه شده وبه استانهای ديگرضميمه گشته واين افکارهمچنان ادامه دارند. رژيمهای حاکم برايران خود را دربرابرمشکلات مردم بلوچ مسئول ندانسته ونميدانند.ميتوان گفت که بيش از۹۵ درصد بلوچها شغل درست وحسابی ندارند وجهت امرارمعاش خويش به کارهای کاذب ازجمله خريد وفروش نيازهای ابتدائی مردم مشغولند. دراين کارنيزآزاد نيستند وبايد به پليس های متعددی باج بدهند وگرنه دستگيرومورد اذيت وآزارقرارگرفته وحتی اعدام ميشوند. دربلوچستان هيچ اقدام اصولی جهت ريشه کنی فقرومحروميت عمومی صورت نگرفته است.هررژيمی به بيان اين واقعيت پرداخته وگذشتگان را مورد نکوهش قرارداده واما نتيجه کارش بهترازديگران نبوده وبا بهانه قراردادن موضوعی ساختگی، اززيرمسئوليت شانه خالی کرده وبه راه اسلاف خويش رفته است. کسی يافت نميشود که فقر، تبعيض، بيعدالتی ومحروميت دربلوچستان را منکرشود. چه کسانی مسببين اصلی اين نابرابريها هستند؟ هيچکس....بلوچها اعم ازروحانی، سران قبائل وطوائف، ريش سفيدان ومعتمدين، کارمند وکسبه، تحصيل کرده وروشنفکرو.... به انحاء گوناگون درتلاش بودند تا تهران را قانع کنند تا درسياستهايش تجديد نظرکرده وبلوچستان را با ديد بهتری نگاه کند، که موفق نشدند.انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهورايران، نقطه پايانی بود براينکه ملت بلوچ نبايد به تهران دلخوش کند. وی که متعصبی خشک مغزاست وهرچيزرا ازديد شيعيسم مورد تجزيه وتحليل قرارميدهد وقادربه درک واقعيتهای اجتماعی نيست، طبيعتاً نخواهد توانست کشتی طوفان زده ای را به درستی هدايت کند.رئيس جمهورجديد تهران بلافاصله پس ازقدرت گيری دستورسرکوب شديد پيروان اهل تسنن را صادرکرد. بلوچهای اندکی که درارگانهای دولتی به کارمشغول بودند، ازکاربرکنارشدند و کمتربلوچی پس ازآن به استخدام درآمد. حاکميت بلوچستان صد درصد به اقليت شيعه مذهب زابلی واگذارشد که قبلاً درمعادلات منطقه اصلاً به حساب نمی آمدند.برخورد زابليها با بلوچها بمراتب وحشيانه ترازهجوم بيگانگان بربلوچستان بوده است. ترکها ومغولها حمله ميکردند، به غارت ميبردند وميرفتند وتعدادی را نيزجهت زهرچشم گرفتن ازمردم می کشتند. اما زابليها ۳۰ سال تمام است که درپناه آخوندهای تهران، وبخصوص ۵ سال اخير، هرچه درتوان داشته اند، برعليه مردم بيدفاع بلوچ، دريغ نداشته واين تهاجم همچنان ادامه دارد. (جهت درک بهترجنايات زابلی های مزدورورژيم حاميشان دربلوچستان، به ليست کشته شدگان واعدامی های ۵ سال اخير، که توسط خود مسئولان استان اعلام شده اند وراديو بلوچی اف ام آنها را جمع آوری کرده است، توجه فرمائيد. اين ليست کسانی را که درزيرشکنجه جان خود را ازدست داده ويا مخفيانه اعدام شده اند، شامل نميشود.)http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha.htmlکشتن کاردرستی نيست وهرانسانی بايد ازآن بپرهيزد. اما زمانيکه به عمق جنايات اين به اصطلاح سرداران وفرماندهان سپاه دربلوچستان پی ميبريم، باشنيدن عمليات انتحاری روزگذشته، قلباً خوشحال شدهوبه روح مبارزشهيد عبدالواحد محمدی سراوانی درود ميفرستيم.واما ماجرا به اينجا خاتمه نمی يابد. تعداد ديگری ازفرزندان مردم ستمکش بلوچ که قبلاً دراسارت اين جانيان هستند، جهت بازهم زهرچشم گرفتن اعدام ميشوند. افراد ديگری به اسارت درمی آيند و.... هياُتهای ازتهران به بلوچستان می آيند، به پاکستان ميروند، نه برای ريشه يابی مشکلات وچاره انديشی جهت حلشان، بلکه برای نشان دادن قدرت خويش وبرطبل خونخواهی وانتقام گيری دميدن. اقتدارگران تهران بايد بدانند که با روشهائی که تاکنون اعمال کرده اند، ره به جائی نخواهند برد. شما نميتوانيد بربلوچستان حکومت کنيد وملت بلوچ را به عنوان مالکان اصلی اين سرزمين نايده بگيريد. اين شدنی نيست، درغيرآن درطول ۵ سال کشتاروجنايت، به اهدافتان رسيده بوديد.بيخودی جهت تحريف افکارعمومی، مبارزات مردم بلوچ را به آمريکا وانگليس و.... نسبت ندهيد. جندالله برخاسته ازبطن جامعه بلوچ است وبرعليه ستم ونابرابريهای اجتماعی موجود دربلوچستان که شما مسببين آنهاهستيد، مبارزه ميکند وحمايت مردمی دارد.حداقل ۵ سال تمام است که شما فعالانه وعوامفريبانه تبليغ ميکنيد که ازبين ميبريد وامنيت دلخواهتان را مستقرميسازيد ولی ره به جائی نبرده ايد وبا اين شيوه ادامه دادن، هرگزموفق نخواهيد شد. اينرا بدانيد که تا ظلم، تبعيض ونا برابری هست، مبارزه هست.حل مسئله بلوچستان بسيارساده است، برای کسانی که درک وشعورسياسی ومردمی داشته باشند. به حاکميت زابليها دربلوچستان پايان دهيد. ازتخريب اماکن مذهبی وتوهين به باورهای دينی بلوچها بپرهيزيد. ديوارمرزی را تخريب کنيد. نيروهای سرکوبگرتان را ازبلوچستان خارج سازيد ودرحضورنيروهای بين المللی اختيارات بلوچستان را به نمايندگان واقعی مردم بلوچ واگذارنمائيد. پس ازآنست که ديگرخونی درمنطقه ريخته نخواهدشد وامنيت پايداردرمنطقه برقرارخواهد گشت.
کريم بلوچ2009-10-19

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating