شنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۸

نبرد قلب عاشق با هزاران دشنه سرخ


تقدیم به سرمچاران سرزمینم که تنها با سلاح غیرت و ایمانشان به مبارزه با این طاغوتیان برخاستند و پرچم شرافت و عزت را در بلوچستان به اهتزاز درآوردند

درون یک شب تار

سکوتی مبهم و اندوه فریاد

میان خوف و ترس این زمانه

نبردی گشت آغاز

نبردی نا برابر

نبردی پر دلاور

نبرد آهن و خونن

برد گوله و جون

نبرد دیو و ایمان

نبرد مرد و شیطان

نبرد قلب عاشق با هزاران دشنه سرخ

نبرد شیشه و سنگنبرد عشق و نیرنگ

نبردی پاک با یاران بی باک

میان خوف و اندوه و تباهی

نبردی سرخ همچون اشک مادر

به روی گونه های این زمانه

نبردی همچو پرهای چکاوک

به سوی نور ایمان و شهادت

نبرد سرمچاران دلاور

از برای اهتزاز بیرق حق و سعادت


یارمحمدزهی - خاش

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating