شنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۸

آغاز فروش زمینهای متعلق به بلوچها در بلوار فاضلی زاهدان توسط مسئولین غیر بومیزمینهای بلوار فاضلی زاهدان که مدتی قبل توسط مسئولین غیر بومی، از صاحبان اصلی آنها که بلوچهای بی بضاعت و فقیری بودند، گرفته شد، از چند روز گذشته توسط مسئولین به مزایده گذاشته شد، هنوز معلوم نیست چند قطعه از این زمینها به فروش رفته یا اینکه خریداران چه کسانی هستند.
مالکان قبلی این زمینها حتی توان اینکه برای خود ساختمانی در حد استاندارد که در مقابل بارندگیها و حوادث جزئی طبیعی توان مقاومت داشته باشدرا، هم نداشتند بسیاری از آنان بر روی قطعه زمین خود چادری نصب کرده یا با حلب و چوب سرپناهی برای خود ساخته بودند.
اکنون آنها تنها نظاره گر تصاحب محل سکونتشان توسط افرادی هستند که به میل مسئولین مالک زمینهای آنان شده اند.این احتمال وجود دارد که غیر بومیان مالک جدید این زمینها باشند و بلوچهایی که توانایی مالی دارند موفق به خرید این زمینها هم نشوند.
متاسفانه دولت نهم که ادعای عدالت گستری داشت در بلوچستان ضعیف ترین عملکرد را داشت که فشارهای اقتصادی بر مردم و انسداد مرز تنها بخشی از فشارهای اعمال شده بر بلوچها بود این فشارها تا انجا پیش رفت که آنها به جای کمک به فقر زدایی خود، به گسترش فقر در بلوچستان دامن زدند تصاحب زمینهای بلوار فاضلی زاهدان نمونه بارزی از تلاش برای گسترش فقر ر بلوچستان بود.
بلوچه گپ

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating