جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۸۸

تصاوير خانواده زندانياني كه بين اوين و دادگاه انقلاب سرگرداننداين ها تصوير خانواده زنداني هايي است كه بين اوين و مقابل دادگاه انقلاب سرگردان هستند. هر روز چند بار ليست هاي تازه اي از دستگير شده ها را به ديوار مي زنند. در بعضي ليست هاي مقابل دادگاه انقلاب، اعلام شده كه خانواده هاي اين نفرات مي توانند با وثيقه (شامل فيش حقوقي؛ يعني ضمانت يك كارمند يا جواز و سند ملك) آزادي عزيزانشان را درخواست كنند. اين در حالي است كه هنوز هزاران نفر از دستگير شده هاي حوادث اخير در انتظار بازجويي به سر مي برند و نام بعضي هنوز هم به عنوان بازداشت شده اعلام نشده است و خانواده هايشان از سرنوشت آن ها بي خبرند.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating