دوشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۸

سالهاست که ملتم...

سالهاست که ملتم آرزوی آزادی داردسالهاست که رنج شبهای آرام را به دوش می کشندسالهاست که خون چشمان آنان را فرا گرفتهوجگر گوشه های خویش را غلطان در خون دیده اندسالهاست که چوبین دار جلوه گرخیابانهاست وسالهاست که قناریانسبز ملت بلوچ به دار اعدام کشیده می شوندوسالهاست که مادران پناه خویش را در غم واندوه دیده اندورنگ سیاهی را به دامان خویش پرورانده اندمادرم دیگر تمام شد من بیدارم ودیگر نخواهم خوابید مادرم آرام بخواب آرام
دوستدار شهدای جندالله ایران

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating