سه‌شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۸

این رژیم اصلاح پذیر نیست وباید تغییر کند.


وقت خود را با اصلاحات و عوض بدل کردن رئیس جمهور تلف نکنید. این اتفاقات باید می افتاد تا معلوم شود این حکومت چقدر خونخوار و بی رحم است. این سیستم برای روی کار ماندن همه را از دم تیغ می گذراند. سی سال طول کشید تا همه بفهمند حکومت جمهوری اسلامی ذره ای برای مردم ارزش قائل نیست وفقط به حیات خود می اندیشد. دیگر زمان اصلاحات تمام شده است . وقت تغییر رژیم است . این رژیم باید به هر قیمت ممکن برود چون امتحانش را در این انتخابات پس داد. چند نفر دیگر باید کتک بخورند یا کشته شوند تا این حکومت به حیات ننگین خود ادامه دهد؟ این رژیم اصلاح پذیر نیست و باید برود.

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating