چهارشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۸

حزب مردم بلوچستان اعدام ١٤جوان بلوچ را قویاً محکوم مینماید۔

بار دیگر شمشیر دو لبه کینه برافروز حکومت اسلامى ایران در سحر گاه سه شنبه، 14 ژوئیه (23 تیر) بر ملت بلوچ فرود آمد و جان ١٣ تن از بھترین فرزندان آن را که گناھى جز حق طلبى ندارند گرفت۔ جرم آنان مٽل ھمیشه فساد بر روى زمین و جنگ با خدا اعلام گردید۔ عنوان و اتھامى که ھمیشه در طول تاریخ بشریت و از آن زمان که زورگویان و مستبدان٬ دین و مذھب را به عنوان ابزارى سیاسى براى مطیع و رام کردن توده ھاى مردم به خدمت گرفته اند٬ بکار برده میشوند۔ عنوان و اتھامى که غاصبان "حاکمیت مردم" براى دوام حاکمیت و فرمانرائى خویش در طول تاریخ و به بھانه ھاى مختلف بر آن تکیه زده اند ۔
اما مگر آنان چه میخواستند و چه کردند که با چنین اتھامات نا روا و بى محتوایى که دیگر رنگ و خریدارى در ایران و در سطح بین المللى ندارند متھم میگردند؟ آیا آنان مگر جز این میگفتند که:
چرا بلوچستان مملو از معادن زیر زمینى بى مٽال و با داشتن بیش از ١٠٠٠ کیلومتر مرز با عمیقترین قسمت اقیانوس ھند٬ صاحب بالاترین آمار فقر٬ بیمارى٬ بیکارى و بیسوادى نه تنھا در ایران که در منطقه است؟ چرا در سرزمین بلوچستانى که مالکان تاریخى آن بلوچھا ھستند حکمرانان تھران و عوامل و مزدوران آنان فرمانروائى دارند؟ چرا باید نیروى کار بلوچ براى بدست آوردن لقمه اى نان راھى کشورھاى ھمسایه گردند؟ چرا فرھنگ و عقاید مذھبى مردم بلوچ توسط حکومت اسلامى بطور رسمى مورد اھانت قرار گیرند؟ چرا براى استخدام در دوائر دولتى٬ ورود به دانشگاھھا و ھمچنین دریافت حمایتھاى مادى ازدستگاھھاى دولتى٬ مردم بلوچ نسبت به غیر بومیان مورد تبعیض آشکار قرار میگیرند؟ و ھزاران چراى دیگرى که این جوانان مبارز پاسخ را در درجه اول در بلوچ بودن بودن خود و از آنجا که حکومتى مذھبى و تمامیت خواه بر گرده تمامى مردم ایران فرمانروائى دارد در سُنّى بودن خود یافته بودند و چاره اى جز مقاومت در برابر سیاستھاى دژخیمان نداشتند۔
بذر مقاومت ملت بلوچ در مقابل ستمگران تھران از آغازین روز قبضه سرزمین تاریخى بلوچ و بلوچستان از دوران سفاکان قاجاریه به بعد در ژرفاى خاک حاصلخیز بلوچستان کاشته شده و ھم اکنون ازآنچنان ریشه ھاى ستبر و عمیقى برخوردار گشته است که کس را یاراى به زمین انداختن درخت تنومند آن نیست۔ خون ھاى ریخته شده بر پاى این درخت مقدس مقاومت آن را به چنان ابھت و صلابتى رسانده است که نه تنھا جوانان دختر و پسر نسل حاضر ملت بلوچ براى به ٽمر نشاندن آن از ھیچ فداکارى اى دریغ نخواھند ورزید٬ بلکه نسل ھاى آینده ملت بلوچ نیز تا تأمین" حاکمیت ملى" بر سرزمین آباء و اجدادى خویش از پاى نخواھند نشست۔ پیوستن روز افزون جوانان ملت بلوچ در کاروان مقاومت٬ بر خلاف اعدام ھاى روزانه حکومت اسلامى ایران در زندان ھاى مخوف بلوچستان و سرتاسر ایران گواه روشنى بر این ادعاست۔
نگاه نظامى- امنیتى ھمیشگى حکومت اسلامى بر بلوچستان آنچنان شدّاد و غلّاظ است که کوچکترین مبارزات مدنى را تا آنجا بر نمى تابد که اولین اعدامى مبارز مدنى٬ ژورنالیست و وبلاگ نویس(شھید یعقوب مھرنھاد) در سطح کل ایران را از بلوچستان گرفت۔ حکومت اسلامى در تاریخ سى ساله حیات ننگین خود٬ اولین اعدامى روحانیون مبارز در سطح کل ایران را از بلوچستان(شھدا مولوى یوسف و عبدالقدوس) گرفت۔ سبعیت و درنده خوئى حکومت اسلامى در بلوچستان تا بدان حد رسیده است که جوانان بلوچ مشکوک به مخالف نظام قرون وسطائى اش را بلافاصله پس از دستگیرى و بدون محاکمه علنى و فرسنگھا بدور از استانداردھاى حقوقى بین المللى بر دار میکشد۔
در شرایطى که اعمال سیاستھاى خشونت بار حکومتى با تبعیضات آشکار ملى و مذھبى از بدو حیات آن در بلوچستان به عنوان سیاستھاى محورى رژیم بر مردم بلوچ بوده است ٬ مقاومت خشونت آمیز از سوى مردم بلوچ تنھا راھى است که رژیم پیش پاى آنھا نھاده ومسئول تمامى فجایع و عواقب چنین سیاستھائى از ھر دو طرف مستقیماً حکومت اسلامى حاکم بر ایران است۔
حزب مردم بلوچستان اعدام ١٤جوان بلوچ توسط حکومت اسلامى ایران را بر خلاف موازین و استانداردھاى حقوقى بین المللى دانسته و این فاجعه انسانى به وسیله حکومت جھل و تنفر ایران را قویاً محکوم مینماید۔
حزب مردم بلوچستان
١٤ جولاى ٢٠٠٩

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جناب حزب مردم مقاومت در بلوچستان علیه نظام فاشیستی و ضد اسلامی ولایت فقیه می باشد نه علیه اسلام و یا حکومت اسلامی.
مقاومت بلوچستان مقاومت مسلمانان علیه متجاوزان شیعه و کافر می باشد وحزبیها بهتر است بیانیه های خود را از ضد اسلامی بودند پاک کنند و لازم نیست مقاومت مسلمانان بلوچستان را در راستای اهداف ضد دینی خود بیان دارند زیرا در بلوچستان این مذهبیون هستند که مبارزه و مقاومت می کنند و هدفشان اخراج کفار شیعه متجاوز از سرزمینشان می باشد و این مبارزه علیه اسلام نیست و کسی که چنین فکر می کند بهتر است بیشتر از اوضاع بلوچستان بخواند تا به حقیقت پی ببرد.
با تشکر
مسعود ریکی از زاهدان


singles for dating