یکشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۸۸

سوالی از آقای منتصب


آقای منتصب ، سکوت را دیر یاد گرفتید
آقای منتصب ، چرا دیگر سخنرانی نمی کنید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر در صدا و سیما مستقیم با مردم صحبت نمیکنید؟
آقای منتصب ، چرا دیگر اقتدار ایران را به رخ کشورهای غربی نمی کشید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر از آن سخنرانی های هیتلری و مبارز طلبی نمی کنید ؟
آقای منتصب ، چرا سفرهای خارجی شما یکی یکی لغو می شوند ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر حتی به سفرهای استانی نمی روید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر از افتخارات و دستاوردهای دولت خود نمی گویید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر از فرمایشات امام زمان که شخصا به شما می فرمودند ، ما را مطلع نمی سازید ؟
آقای منتصب ، خبرنگاران رسانه های خودتان که زندانی نیستند ، چرا حتی در بین آنها هم ظاهر نمی شوید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر پرونده ای را افشا نمی کنید ؟
آقای منتصب ، هندوراس هم یکی از آن کشورهایی بود که از شما برنامه خواسته بود ؟
آقای منتصب ، به آنها هم برنامه ی کودتا داده بودید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر سکوت کرده اید ؟
آقای منتصب ، حالا یاد گرفتید هر حرفی را نباید گفت ؟
آقای منتصب ، حالا یاد گرفتید به مردم نباید دروغ گفت ؟
آقای منتصب ، حالا دیدید در مقابل اراده ی مردم نمی توانید پشت این و آن مخفی ش
آقای منتصب ، حالا فهمیدید که با “منم منم” گفتن “نیم من” هم نمی شوید ؟
آقای منتصب ، حالا دیدید مردم فرق “ریحان” و “علف هرز” را بهتر از شما می دانند ؟
آقای منتصب ، حالا دیدید “خس و خاشاک” کیستند ؟
آقای منتصب ، یادگرفتید که با مردم چگونه صحبت کنید ؟
آقای منتصب ، خیلی برایتان سخت است وقتی می بینید که فقط یک مهره بودید و اگر بال و پری به شما داده می شد ، مصلحت اینگونه ایجاب می کرد ؟
آقای منتصب ، حالا محبوبیت خود را درک کرده اید ؟
آقای منتصب ، دیدید که اگر کل حکومت هم پشت شما باشد ، مشروعیت شما در دستان مردم است ؟
آقای منتصب ، چرا سکوت کرده اید ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر چشم جهانیان بجای اینکه بر شما خیره باشد ، بر مردم خیره شده ؟
آقای منتصب ، چرا دیگر از هاله ی شما خبری نیست ؟
آقای منتصب ، حالا دیدید این مردم هستند که باید امری را تایید کنند ، نه مجلس نگهبان و پاسبان شما ؟
آقای منتصب ، چرا متحدان شما هم سکوت کرده اند ؟
آقای منتصب ، یاد گرفتید که اگر حقیقتی را “انکار” کنید ، خودتان “محو” خواهید شد ؟
آقای منتصب ، چرا سکوت کرده ای ؟
آقای منتصب ، دیدید حکم تنفیذی که امضای مردم پای آن نباشد “کاغذ پاره ای” بیش نیست ؟
آقای منتصب ، دیدید با رها کردن تعدادی سگ هار بین مردم هم نمی توانید آنها را ساکت کنید ؟
آقای منتصب ، اراده ی مردم را دیدید ؟
آقای منتصب ، حضور مردم را دیدید ؟
آقای منتصب ، حماسه سازان حضور را دیدید ؟
آقای منتصب ، دیدید مردم ، جهان را بدون ماهواره ی شما زیر پوشش قرار دادند ؟
آقای منتصب ، دیدید مردم ، جهان را بدون انرژی هسته ای شما منفجر کردند ؟
آقای منتصب ، حالا مردم را دیدید ؟
آقای منتصب ، حالا مردم را شنیدید ؟
آقای منتصب ، چرا سکوت کرده ای ؟
آقای منتصب ، حالا معنی این آیه را فهمیدی “الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ” (امروز بر دهانهای آنان مهر مىنهيم)
آقای منتصب ، حالا معنی این آیه را یادگرفتی “وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا” (با مردم به زبان خوش سخن بگویید)
آقای منتصب ، چرا سکوت کرده ای ؟
آقای منتصب ، حالا یاد گرفتی که “ادب مرد به ز دولت اوست” ؟
آقای منتصب ، حالا یاد گرفتی که “يا سخن آرای ، چومردم بهوش – يا بنشين ، همچو بهائم خموش” (سعدی)
آقای منتصب ، چرا سکوت کرده ای ؟

هیچ نظری موجود نیست:


singles for dating