سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

بسیج از پشت بام مسجد به مردم شیلک می کنند اینها ذاتشان فاحشه خونخوار و جنایتکار استهیچ نظری موجود نیست:


singles for dating